33
Tehnovõrkude peaspetsialist
Töötukassa vahendatud pakkumised

Tehnovõrkude peaspetsialist

Töötukassa vahendatud pakkumised

Lisakirjeldus

Tööle on võimalik asuda koheselt.

Tööandja nimi

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Tööülesanded

• ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumiseks ja kasutamiseks eeskirjade välja töötamine ja vajaduspõhiselt uuendamine;
• tagada Kohtla-Järve linnas kehtivate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seotud eeskirjade täitmine;
• linna sademeveesüsteemide haldamine ja hooldamise tagamine ning ülevaate omamine sademeveesüsteemidest kaardistamise põhjal;
• soojatootja poolt dotatsiooni taotlemiseks linnavalitsusele esitatud taotluse kontrollimine.
Valmistada ette linnavalitsuse poolt on tehtavad dotatsiooni maksmise ettepanekud linna katlamaju ja soojustrasse haldavatele ettevõtjatele, kes toodavad ja müüvad soojusenergiat Sompa, Kukruse ja Oru linnaosas;
• soojamajanduse, veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud pakkumise kutse tehnilise ülesannete ettevalmistamine vastavalt riigihangete seadusele;
• hankekonkursside hankedokumentatsiooni ettevalmistamisel ja kommunaalmajanduse ning ehitusvaldkonda kuuluvate hankedokumentide läbitöötamisel osalemine,
• tehnovõrke ja rajatisi puudutavate rajatiste jaoks projekteerimistingimuste, ehitusloa ning kasutusloa väljastamine;
• tehnovõrke ja rajatisi puudutavate ehitusteatise ja kasutusteatise menetlemine ning kaeveloa vormistamine ja sulgemine.
• kinnisasja sundvõõrandamine ja kinnisasjale sundvalduse seadmine, linnamaale isikliku kasutusõiguse (sundvalduse) seadmine.

Haridustase

rakenduskõrgharidus

Nõutud keeleoskus

  • RU, kõne: B1, kiri: B1
  • ET, kõne: C1, kiri: C1, kohustuslik

Muud nõuded

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• ehitusvaldkonna alane kõrgharidus;
• eesti keele suuline ja kirjalik valdamine C1 või sellele vastaval tasemel ja vene keele mõistmise ja rääkimise oskus teenistusalase suhtlemise tasandil;
• varasem töökogemus ehitusvaldkonnas kolm aastat;
• teksti-ja tabeltöötlusprogrammide ning dokumendihaldussüsteemi (WebDeskdop) ja ehitisregistri (EHR) kasutamise oskus..

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas.
• B kategooria juhiloa olemasolu.
Tehnovõrkude peaspetsialistina töötamas näeme inimest, loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele tavadele, kes tegutseb eesmärgipäraselt, usaldab praktilist tarkust, julgeb tõstatada probleeme ja otsustada oma pädevuse piires.

Omalt poolt pakume

sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, põhipalka summas 2200 eurot (bruto), puhkust 35 kalendripäeva ning STEBBY platvormi kasutamise kompensatsiooni.

Kandideerimise info

Kandideerimiseks palume saata CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad e-posti aadressil: cv@kjlv.ee või aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn, kasutades märksõna Tehnovõrkude peaspetsialist. Dokumentide esitamise viimane päev on 14. aprill 2024. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse). Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal. Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel. • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale. • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited. • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume. • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel: o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta); o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest); o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks. • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Tähtaeg: 14.04.2024

Töösuhte kestus: tähtajatu

Vajalikud dokumendid

  • CV
BrutokuupalkBruto kuus  € 2000 - 2200

Asukoht

    Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, Eesti
    Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 19

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Maie Kiik
123
Kohtla-Järve linnavalitsus korraldab ja juhib kohalikku elu, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades linna arengu iseärasusi.